ΟΙΕΛΕ- Αναφορά στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το live streaming έχει ήδη ξεκινήσει στις αίθουσες των σχολείων

Aναφορά στην Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατέθεσε σήμερα το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών μετά την ψήφιση τροπολογίας του υπουργείου Παιδείας που επιτρέπει την απευθείας μετάδοση μαθημάτων με οπτικές και ακουστικές συσκευές παρακολούθησης.

Η ΟΙΕΛΕ με την αναφορά που κατέθεσε ζητά από την Αρχή:

1.    Να εκδώσει  Γνωμοδότηση επί του αρ.63 του ν.4686/2020 με τίτλο «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση» αναφορικά με τη συμβατότητά του ή μη με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, τις διατάξεις του ν.4624/2019 και κατά πόσο συνιστά νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή όχι.

2.    Να διερευνήσει  κατά πόσο η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έλαβε χώρα από τα μέσα Μαρτίου 2020 μέχρι και τις αρχές Μαΐου 2020 στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας και αφορά (κατ’ αρχήν) μαθητές και εκπαιδευτικούς, τόσο στο πλαίσιο της ασύγχρονης όσο κυρίως στο πλαίσιο της σύγχρονης διδασκαλίας, πληρούσε τους κανόνες και προϋποθέσεις της εν γένει νομοθεσίας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ήταν τελικά σύννομη ή όχι.

3.    Να  διερευνήσει, κατά πόσο η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκκίνησε σε ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας και του Πειραιά στο πλαίσιο της σύγχρονης διδασκαλίας από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και διενεργείται μέχρι και σήμερα, πληροί τους κανόνες και προϋποθέσεις της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι τελικά σύννομη ή όχι και εκδώσετε σχετική απόφαση, ασκώντας τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ, στο ν.4624/2019 και στο αρ.10 του Κανονισμού Λειτουργίας ΑΠΔΠΧ.

4.    Να  διερευνήσει, κατά πόσο το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τη θέση του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχει συμμορφωθεί και σε ποιο βαθμό με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν.4624/2019 και εκδώσετε σχετική απόφαση, ασκώντας τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ, στο ν.4624/2019 και στο αρ.10 του Κανονισμού Λειτουργίας ΑΠΔΠΧ.

5.    Την μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επί των ανωτέρω ερευνών και ενόψει των αναλυθέντων κινδυνωδών χαρακτηριστικών της επεξεργασίας, έκδοση προσωρινής διαταγής με αίτημα την προσωρινή διακοπή (περιορισμό)όλων των επεξεργασιών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, είτε αφορά δημόσια είτε ιδιωτικά σχολεία στη χώρα μας και σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.15 παρ.8 του ν.4624/2019.

6.    Την μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επί των ανωτέρω ερευνών και ενόψει των αναλυθέντων κινδυνωδών χαρακτηριστικών της επεξεργασίας, έκδοση προσωρινής διαταγής με αίτημα τον προσωρινό περιορισμό της λειτουργίας των σχετικού αρχείων, είτε αυτά βρίσκονται εις χείρας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε εις χείρας των ιδιωτικών σχολείων είτε των τυχόν εκτελούντων την επεξεργασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.15 παρ.8 του ν.4624/2019.

7.    Όπως προβεί  αυτεπαγγέλτως όπως προβλέπεται, βάσει των αναφερομένων περιστατικών και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σε οιαδήποτε επιπλέον άλλη ενέργεια ή απόφαση, που αποσκοπεί στη διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των εμπλεκομένων υποκειμένων των προαναφερθέντων επεξεργασιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από τους κινδύνους που υφίστανται ή και προκαλούνται από αυτές.

Παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η  ΟΙΕΛΕ, όπως ανακοίνωσε,  εξετάζει παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Board), ενώ η αναφορά εστάλη και στις άλλες δύο εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) για το συντονισμό των κινήσεών μας.

Σύμφωνα  με την ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ υπάρχουν  δεκάδες καταγγελίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ότι από τη Δευτέρα 11/5 σε μεγάλο αριθμό ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων πραγματοποιείται παρανόμως η απευθείας μετάδοση μαθημάτων σε απόντες μαθητές με τη χρήση καμερών, ή άλλων μέσων, (ανάλογες ενέργειες επιχειρήθηκαν και σε δημόσια σχολεία) παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση της τροπολογίας, σύμφωνα με την οποία, μετά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, θα ορίζονταν ο τρόπος και τα μέσα μετάδοσης.

Πέραν όμως αυτών, σημειώνει η ΟΙΕΛΕ,  προκύπτουν σοβαρότατα ζητήματα από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των δημόσιων και των ιδιωτικών σχολείων δεν εμφανίζουν ενδείξεις συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4624/2019 και Κανονισμός GDPR), σύμφωνα με το οποίο ο νόμιμος εκπρόσωπος (το Υπουργείο Παιδείας για τα δημόσια σχολεία και ο νόμιμος εκπρόσωπος για τα ιδιωτικά) θα έπρεπε να έχουν προβεί τουλάχιστον στις παρακάτω ενέργειες:

•    Συμμόρφωση με το GDPR (έλεγχος απόκλισης GDPR, αρχείο δραστηριοτήτων κ.λπ.)
•    Ορισμό Data Protection Officer, όπου απαιτείται. Δέον να σημειωθεί για ορισμένα σχολεία που ενδεχομένως έχουν ορίσει συνάδελφο ως D.P.O. ότι αυτό παραβιάζει τόσο την εκπαιδευτική νομοθεσία, όσο και τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.
•    Εκτίμηση αντικτύπου στα προσωπικά δεδομένα εργαζόμενων και μαθητών (D.P.I.A.–Data Protection Impact Assessment), ιδίως για επεξεργασίες όπως οι προαναφερθείσες

Από τις παραλείψεις αυτές , υπογραμμίζει η ΟΙΕΛΕ, τόσο του υπουργείου Παιδείας, αλλά και σημαντικού μέρους, αν όχι του συνόλου των ιδιωτικών σχολείων, που εφαρμόζουν παράνομα τη μετάδοση οπτικοακουστικού υλικού χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις προβλέψεις της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, προκύπτουν τα εξής:

•    Σοβαρός κίνδυνος προσβολής προσωπικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών
•    Σοβαρός κίνδυνος διακρίσεων
•    Σοβαρός κίνδυνος αποκάλυψης δεδομένων που ανακοινώνονται εντός της τάξης
• Σοβαρός κίνδυνος παρακολούθησης των εκπαιδευτικών, μέσω των λεγόμενων μεταδεδομένων
•    Σοβαρός κίνδυνος ασφάλειας των υποκειμένων

Η ΟΙΕΛΕ, συγχρόνως με την κατάθεση της αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ζητά άμεσα:

➢    από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας την κατάργηση της τροπολογίας για την απευθείας μετάδοση μαθημάτων από την τάξη και τη διενέργεια ενός ανοιχτού επιστημονικού διαλόγου τόσο για την ουσία της ρύθμισης όσο και για την εκτίμηση αντικτύπου προστασίας δεδομένων με τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως προβλέπει ρητά ο νόμος.
➢    από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να συμμορφωθούν με όσα προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο.