Επιστροφή στο παλιό καλό ΚΕΕΛΠΝΟ;

Δόθηκε σε διαβούλευση στις 25-09-2019 έως τις 02-10-2019  το σχέδιο νόμου (εδώ) με τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας»

Στο νομοσχέδιο περιέχονται ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες:

Ο ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) καταργείται ως ΝΠΔΔ και επανέρχεται στο παλιό καθεστώς ως ΝΠΙΔ. Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται οι διαδικασίες μετατροπής του καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με το προσωπικό του.

Επίσης μέσω του νομοσχεδίου γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα για τη λειτουργία δημόσιων οργανισμών όπως ο ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και χωρίς τους ελέγχους που ισχύουν στα ΝΠΔΔ. Έτσι θα μπορεί ξανά ο ΕΟΔΥ με μεγαλύτερη ευκολία ακόμα και από το παρελθόν να προχωρεί σε ανεξέλεγκτες συμβάσεις και δαπάνες ή να προσλαμβάνει προσωπικό χωρίς διαδικασίες και έλεγχο από το ΑΣΕΠ  με πρόσχημα έκτακτες ανάγκες με μια απόφαση Υπουργού.

πχ άρθρο 8 του νομοσχεδίου  » Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σε περίπτωση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης περίστασης, που αφορά τη δημόσια υγεία, επιτρέπεται η ανάθεση δημόσιας σύμβασης από τον ΕΟΔΥ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Υπουργού Υγείας, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ασκεί τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), μετά από την υποβολή αιτήματος του ΕΟΔΥ, ως αναθέτουσας αρχής. Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ασκεί την ως άνω γνωμοδοτική αρμοδιότητά της μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της.»

Καταργείται το Ε.ΚΕ.Π.Υ. και μεταφέρεται ως Διεύθυνση στο υπ. Υγείας, ενώ διασυνδέεται έμμεσα με το ΕΚΑΒ

Αλλάζουν όροι συγκρότησης της Διοίκησης του ΕΚΑΒ, διαφοροποιούνται οι σκοποί λειτουργίας του και προβλέπεται με απόφαση του υπουργού Υγείας η δυνατότητα αποσπάσεων  προσωπικού που υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου στο ΕΚΑΒ

Αλλάζουν οι όροι και οι διαδικασίες εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ και των Νοσοκομείων

Μειώνονται οι υποχρεώσεις των φαρμακευτικών εταιριών σε clawback μέσω του συμψηφισμού ποσών που σχετίζονται με έρευνα, κλινικές μελέτες κλπ καθώς και με δαπάνες που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.

Τροποποιείται η διαδικασία ανακοστολόγησης των φαρμάκων

και τέλος στο σχ. νόμου περιέχονται και ρυθμίσεις που αφορούν το κάπνισμα και τον καπνό.

Το σχ. νόμου έρχεται στη συνέχεια δηλώσεων της πολιτικής ηγεσίας του υπ. Υγείας, η οποία θεωρεί ουσιαστικά «ριγμένους» τους φαρμακοβιομήχανους από τις αυτόματες επιστροφές (clawback και rebate) και με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δίνει τη δυνατότητα για μερική η ολική διαγραφή τους μέσω του συμψηφισμού με ποσά που δαπανούν οι εταιρίες για έρευνα, κλινικές μελέτες καθώς και με αυτά που θα εμφανίσουν για επενδυτικά σχέδια.

Είναι προφανές ότι το σχ. νόμου κινείται στη γενικότερη κατεύθυνση που έχει η κυβέρνηση με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας των φαρμακευτικών εταιριών και γενικότερα του κεφαλαίου ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει την ανατροπή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία δημόσιων οργανισμών.