Σύνορα στον ΕΦΚΑ η αριστεία δεν γνωρίζει

Αν και πριν τις εκλογές η ΝΔ πιπιλούσε την καραμέλα της «Αριστείας» και των αρίστων η   «Αριστεία» αποδεικνύεται μετεκλογικά ο χειρότερος εχθρός της.  «Έτσι μετά την πρόσληψη δεκάδων μετακλητών με απολυτήριο λυκείου ακόμα και σε θέση Δ/ντή Υπουργικού Γραφείου, τον διορισμό του διοικητή της ΕΥΠ ακόμα και χωρίς καθόλου πτυχίο με μόνο προσόν την εργασιακή εμπειρία είναι η σειρά του ΕΦΚΑ να κατεβάσει τον πήχη όσον αφορά τα προσόντα για επιλογή και τοποθέτηση σε θέση Γενικού Δ/ντή . Με το νομοσχέδιο σκούπα ή οδοστρωτήρα  που ανέβηκε στο opengov στις 11-09-2019 και συγκεκριμένα το άρθρο 68 αυτού τροποποιείται ο οργανισμός του ΕΦΚΑ και ορίζεται ως μόνη προϋπόθεση για την τοποθέτηση σε όλες τις θέσης επιπέδου γενικής Δ/νσης  του φορέα η κατοχή όποιου πτυχίου ΑΕΙ να είναι και η τριετής προϋπηρεσία στον φορέα σε όποια θέση να ναι.

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου  καθώς και το άρθρο που τροποποιεί .

 

άρθρο 68    Ρυθμίσεις Επιλογής Προϊσταμένων του υπό διαβούλευση

Το άρθρο 71* του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:
Ως Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων εξαιρουμένης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην οποία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.
Για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένων στις Γενικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ επιλέγονται υπάλληλοι με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ).

 

*Εδώ το Άρθρο 71 του ΠΔ όπως ισχύει σήμερα 

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

1. Στις Γενικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, με εξαίρεση τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην οποία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.

2. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών αποτελούν (α)η τριετής τουλάχιστον εμπειρία τουλάχιστον σε θέματα εισφορών ή/και ελέγχων σε θέση ευθύνης, (β)η αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν από την δημιουργία του κοινού Μητρώου εισφερόντων (γ) η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τους ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών μισθωτών και μη μισθωτών, (δ) πολύ καλή γνώση των θεμάτων που αφορούν στον προσδιορισμό των εισοδημάτων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών, (ε) εμπειρία αξιοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και βεβαίωσης οφειλών στο ΚΕΑΟ.

3. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων αποτελούν (α) η τριετής τουλάχιστον εμπειρία τουλάχιστον σε ελεγκτικές εργασίες, (β) η πολύ καλή γνώση ζητημάτων που σχετίζονται με την ανάλυση κινδύνων (risk analysis) και τη μεθοδολογία διεξαγωγής ελέγχων, (γ) η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής.

4. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων αποτελούν (α) η τριετής τουλάχιστον εμπειρία τουλάχιστον σε θέ-ματα απονομής συντάξεων, (β) η αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ζητημάτων που την εφαρμογή των ενιαίων κανόνων υπολογισμού των συντάξεων και (γ) η πολύ καλή γνώση θεμάτων τυποποίησης των διαδικασιών απονομής συντάξεων στο πλαίσιο του ενιαίου φορέα.

5. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας αποτελούν (α) η τριετής τουλάχιστον εμπειρία τουλάχιστον σε θέματα ασφαλιστικών παροχών, ιδίως συντάξεων αναπηρίας, (β) η πολύ καλή γνώση ζητημάτων σχετικά με τις παροχές σε χρήμα των ενταχθέντων φορέων και του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ, (γ) η πολύ καλή γνώση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφαλιστική ικανότητα άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων.

6. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας αποτελούν (α) η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού επιχειρησιακών δράσεων, (β) η πολύ καλή γνώση ζητημάτων που σχετίζονται με την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των πολιτών, και ιδίως η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας.

7. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊ-σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-σιών αποτελούν (α) πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτο-ρικό τίτλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής νομικής, οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης ή οποιοδήποτε πτυχίο, (β) τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικού αντικειμένου σε θέση ευθύνης, (γ) πολύ καλή γνώση ζητημάτων που σχετίζονται με την κατάρτιση προϋπολογισμού, την εκκαθάριση και τον έλεγχο δαπανών και τη μισθοδοσία.

8. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Στέγασης αποτελούν (α) η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα διοικητικής ενοποίησης φορέων κοινωνικής ασφάλισης, (β) η πολύ καλή γνώση ζητημάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό ανθρώπινων πόρων και την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, (γ) πολύ καλή γνώση διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.

9. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν (α) η αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό συστημάτων πληροφορικής για τον ΕΦΚΑ, (β) η πολύ καλή γνώση του λογισμικού του ΕΦΚΑ, (γ) η αποδεδειγμένη εμπειρία και αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων ενοποίησης των Μητρώων των ασφαλισμένων.

10. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής αποτελούν (α) η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού δημοσίου φορέα (β) η πολύ καλή γνώση ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων (risk analysis), (γ) η προηγούμενη συμμετοχή στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων δράσης.