Μη λειτουργία Επιχείρησης λόγω απεργίας του εργοδότη. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

του Τραϊανόπουλου Βασίλη

Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν λειτουργεί την επιχείρησή του διότι μετέχει σε απεργία του συνδικαλιστικού οργάνου στο οποίο ανήκει, εξακολουθεί και υπάρχει η υποχρέωση απασχόλησης των εργαζομένων από αυτόν, δηλαδή οφείλει ο εργοδότης να αποδέχεται τις υπηρεσίες των μισθωτών , διαφορετικά καθίσταται υπερήμερος έναντι των εργαζομένων. Η μη αποδοχή της εργασίας του μισθωτού επειδή παραμένει κλειστή η επιχείρηση , καθιστά τον εργοδότη υπερήμερο, γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση της καταβολής του μισθού στον εργαζόμενο έστω και αν αυτός δεν απασχολήθηκε. Το άρ. 656 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ. 61 του ν. 4139/13, ορίζει ότι: «Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, καθώς και το µισθό για το διάστηµα που δεν απασχολήθηκε. Δικαίωµα να απαιτήσει το µισθό έχει ο εργαζόµενος και στην περίπτωση που η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που αφορούν στον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο εργαζόµενος δεν είναι υποχρεωµένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης, όµως, έχει δικαίωµα να αφαιρέσει, από το µισθό καθετί που ο εργαζόµενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού». Η επιθυμία του νομοθέτη είναι ότι ο εργαζόμενος πρέπει να διατηρήσει σε τέτοιες περιπτώσεις τα μέσα για την συντήρησή του, ως εκδήλωση πρόνοιας γι’ αυτόν, ( αναγκαστικού δικαίου ρύθμιση του άρθρου 656 Α.Κ όπως ισχύει).

Όσο αφορά τη χορήγηση της κανονικής άδειας στον μισθωτό σε αυτές τις περιπτώσεις μονομερώς , με απόφαση του εργοδότη για το διάστημα που ισχύει η απεργία , τονίζουμε ότι η μονομερής χορήγηση κανονικής άδειας στον μισθωτό απαγορεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 539/1945 και για να προκριθεί η συγκεκριμένη λύση, απαιτείται οπωσδήποτε η συμφωνία του εργαζόμενου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι νόμιμος ο τρόπος χορήγησης της άδειας και οδηγούμαστε στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, στην υπερημερία του εργοδότη. Τέλος τονίζουμε όσο αφορά τη χορήγηση αδείας άνεϋ αποδοχών, τέτοια άδεια δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αλλά στηρίζεται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Επομένως για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών απαιτείται συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Η άδεια άνευ αποδοχών δε μπορεί να χορηγηθεί υποχρεωτικά από τον εργοδότη, αφού τέτοιου είδους μονομερής χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών εξισώνεται με άρνηση της αποδοχής των υπηρεσιών του εργαζόμενου και επομένως καθιστά τον εργοδότη υπερήμερο.
Τραϊανόπουλος Βασίλης είναι Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων