Ο Στρατηγικός σχεδιασμός στο Δημόσιο

Μέχρι τις 29 Μαρτίου όλα τα υπουργεία υποχρεούνται να αποστείλουν τεκμηριώμενα σχέδια για τις αναγκαίες προσλήψεις την περίοδο 2020 – 2023 – Κανονικά σε ισχύ ο κανόνας «μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση» στο Δημόσιο

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων στο Δημόσιο ξεκίνησε, καθώς μέχρι τα τέλη του μήνα όλα τα υπουργεία υποχρεούνται να αποστείλουν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τις προτεραιότητές τους για τις προσλήψεις της περιόδου 2020-2023.

Το νέο σύστημα στρατηγικού προγραμματισμού των προσλήψεων θεσμοθετήθηκε με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 4590/2019, που ορίζει την εκπόνηση ετήσιου και τετραετούς προγραμματισμού προσλήψεων εκ μέρους των υπουργείων με σκοπό, σύμφωνα με το ΥΔΑΝ, τον καλύτερο προγραμματισμό, την αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.

Προς την κατεύθυνση αυτή μάλιστα μόλις πριν από λίγες μέρες η αρμόδια υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου απέστειλε πολυσέλιδη εγκύκλιο προς όλες τις υπηρεσίες καλώντας τα υπουργεία να εφαρμόσουν για πρώτη φορά τον νέο νόμο αποστέλλοντας έως τις 29 Μαρτίου τα σχέδια προγραμματισμού των αναγκαίων προσλήψεων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Εξάλλου, στο παραπάνω πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα και η σύσκεψη της Μ. Ξενογιαννακοπούλου και των υπουργών Υγείας Α. Ξανθού και Π. Πολάκη, προκειμένου οι τελευταίοι να εκθέσουν τα σχέδια του υπουργείο για τις 2.500 προσλήψεις μέσα στο 2019 και τις συνολικά 10.000 στις δομές Υγείας σε βάθος τετραετίας.

Σε ισχύ ο κανόνας «μία προς μία»

Σύμφωνα με τον νόμο, προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται πλέον βάσει πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, ο οποίος υπακούει στον δημοσιονομικό κανόνα «μία προς μία», όπως προβλέπεται ήδη για το 2019.

Μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα αρμόδια υπουργεία αποστέλλουν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνοντα για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας:

α. Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού (αυτοδίκαιες αποχωρήσεις).

β. Το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού.

γ. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του.

δ. Οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των εκτιμώμενων αναγκών για μετάταξη προσωπικού στον πολυετή προγραμματισμό δεν υποκαθιστά την υποβολή αιτήματος μετατάξεων προσωπικού στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας.

ε. Τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’ για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.

Τι προβλέπεται για εποπτευόμενους φορείς και ΟΤΑ

Οι εποπτευόμενοι φορείς των υπουργείων και οι ανεξάρτητες αρχές πρέπει να υποβάλλουν τα τετραετή σχέδιά τους στα οικεία υπουργεία μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το υπουργείο Εσωτερικών για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών συντάσσει χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.

Στη συνέχεια το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Κάθε Σεπτέμβριο ο ετήσιος προγραμματισμός

Αντίστοιχα, τώρα, για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη για το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Στις καταστάσεις συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Το υπουργείο Εσωτερικών συντάσσει για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών χωριστό ετήσιο αίτημα το οποίο υποβάλλεται στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Κρίνεται δε σκόπιμο οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς και οικείες ανεξάρτητες αρχές να υποβάλλουν τα εν λόγω στοιχεία έγκαιρα στα οικεία υπουργεία ώστε να είναι δυνατή η αποστολή αυτών από το εποπτεύον υπουργείο στο ΥΔΑΝ έως την τασσόμενη από τις διατάξεις προθεσμία.

Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού.

β. Τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα.

γ. Τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

δ. Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο ετήσιος αυτός προγραμματισμός κοινοποιείται στο υπουργείο Οικονομικών και εγκρίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ενώ αποστέλλεται αμελλητί στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου τα τετραετή σχέδια

Κατά την πρώτη εφαρμογή και για λόγους διασφάλισης της ομαλής διενέργειας των ήδη εγκεκριμένων προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού που αφορούν το έτος 2019, στη σχετική εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι αυτές δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, ενώ τα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού υποβάλλονται στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέχρι την 29η Μαρτίου 2019.

Αντίστοιχα το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020 εγκρίνεται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019.

ΠΗΓΗ: avgi.gr