Πρόταση ΑΡΣΥ και Ανεξάρτητου Ενωτικού Ψηφοδελτίου για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Προνοιακών Ιδρυμάτων

Καταθέσαμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, συγκεκριμένες προτάσεις για την διευθέτηση του προβλήματος της εκπροσώπησης των συναδέλφων από τα Προνοιακά Ιδρύματα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 2000 συνάδελφοι μας σε 12 Προνοιακούς Οργανισμούς με πλήθος παραρτημάτων το καθένα, εκπροσωπούνται μόνο στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείο μας. Είναι άδικο και εν τέλει αντιδημοκρατικό συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτοδιοίκητα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με διαφορετικό εργασιακό, υπηρεσιακό, διοικητικό περιβάλλον από τον στενό Δημόσιο Τομέα, να εκπροσωπούνται στο Υ.Σ. από κοινού με τους υπαλλήλους της Κ.Υ του Υπουργείου μέσω 2 αιρετών. Η πρότασή μας είχε κατατεθεί σχεδόν από την στιγμή που ανέκυψε το πρόβλημα (τέλη 2014) και επανυποβλήθηκε σήμερα επικαιροποιημένη. Ευχόμαστε να εισακουστούμε και να μην χρειαστεί να επανέλθουμε…
Προτάσεις για το πρόβλημα της εκπροσώπησης στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των υπαλλήλων στα Προνοιακά Ν.Π.Δ.Δ.

Με το Ν.4109/2013 συγχωνεύθηκαν τα Προνοιακά Ιδρύματα της Χώρας σε 12 ΝΠΔΔ. Δυστυχώς, μια από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες αυτής της συγχώνευσης, είναι το πρόβλημα της μη κατάρτισης Οργανισμών των Προνοιακών Ιδρυμάτων, το οποίο μεταξύ άλλων έχει ως αποτέλεσμα την εκπροσώπηση χιλιάδων εργαζομένων από ένα Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (του Υπουργείου Εργασίας), που αγνοεί τις ειδικές συνθήκες και τα πραγματικά ζητήματα του κάθε φορέα αντί για το ορθό, δηλαδή της συγκρότησης ξεχωριστών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ανά Φορέα. Η αδράνεια αυτή της Διοίκησης με διαχρονική ευθύνη όλων των πολιτικών ηγεσιών, έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στους συναδέλφους μας στα Προνοιακά Ιδρύματα, καθώς εμποδίζονται πολλές υπηρεσιακές μεταβολές (π.χ μετάταξη σε ανώτερο κλάδο, αποσπάσεις κ.α). Οι εκπρόσωποι μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχουν επανειλημμένα επισημάνει το πρόβλημα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
Η Αυτόνομη Ριζοσπαστική Συνεργασία και οι συμμετέχοντες στο Ανεξάρτητο Ενωτικό Ψηφοδέλτιοέχουν καταθέσει από το 2015 ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με το θέμα της εκπροσώπησης των υπαλλήλων από τα Προνοιακά ΝΠΔΔ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Επανακαταθέτουμε σήμερα στην πολιτική ηγεσία συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να δοθεί άμεση λύση σε ένα απλό, με βάση την κοινή λογική- πρόβλημα:

Προτείνουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μία από τις εξής λύσεις:
α) Να προχωρήσει άμεσα στην συγκρότηση Υ.Σ. σε κάθε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε ένα κοινό Υ.Σ. για όλα τα Ν.Π.Δ.Δ.Κάτι τέτοιο άλλωστε προβλέπεται και στην § 1 του άρθρου 159 του Ν. 3528/2007: “1. Με απόφαση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η Σύσταση περισσότερων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες.”. Περαιτέρω στην παρ. 3, προβλέπεται ότι: “Αν συσταθούν περισσότερα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο ίδιο Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ., με την πράξη Σύστασης τους, καθορίζεται και η αρμοδιότητα καθενός από αυτά.” Στο Υπουργείο μας, μάλιστα, μέχρι το 2014 λειτουργούσε ξεχωριστό Υ.Σ. για το Σ.ΕΠ.Ε (με μειωμένες αρμοδιότητες), αλλά και τη Γ.Γ.Κ.Α. (με πλήρεις αρμοδιότητες).
Ή
β) Να προχωρήσει σε τροποποίηση της Υ.Α. 14497/Δ9.3735/29−03−2016 (ΦΕΚ 1066/Β/2016), όπως ισχύει για την συγκρότηση του Υ.Σ του Υπουργείου, ώστε να προβλεφθεί η συμμετοχή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αιρετών εκπροσώπων από το προσωπικό των ΝΠΔΔ, όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων των ΝΠΔΔ. ου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Παρατίθεται η προτεινόμενη τροποποίηση στην Υ.Α:
Το εδάφιο 3 της παρ. Α να τροποποιηθεί ως εξής:
βα) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπωνόταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Κεντρική Υπηρεσία, Σ.ΕΠ.Ε)
ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 9 του Ν. 4109/13, όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 9 του Ν. 4109/13.

Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για την σωστή εκπροσώπηση αλλά και την ορθή αντιμετώπιση των αιτήσεων των συναδέλφων από τα Προνοιακά Ιδρύματα να πραγματοποιηθεί άμεσα μια από τις δύο παραπάνω λύσεις.
Ωστόσο, οριστική και πλήρη λύση στο πρόβλημα (αλλά και σε πλείστα άλλα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα) θα δοθεί μόνο με την διαμόρφωση και έγκριση των Οργανισμών των ΠρονοιακώνΝΠΔΔ.
Πάγια θέση της Α.Ρ.Σ.Υ και του Ανεξάρτητου Ενωτικού Ψηφοδελτίου είναι, ανεξάρτητα από εκλογικούς και μικροσυνδικαλιστικούς υπολογισμούς, η εξασφάλιση σωστής αντιπροσώπευσης και ισότιμης αντιμετώπισης των συναδέλφων των Προνοιακών Ιδρυμάτων.
Πηγή:  Αυτόνομη Ριζοσπαστική συνΕργασία