Αύξηση 15 ευρώ/μήνα στο επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένων Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ)

Τους Προϊσταμένους των Παιδικών Σταθμών αφορά , μεταξύ άλλων, το άρθρο 28 «Μισθολογικές Διατάξεις» του νέου Νόμου 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», που έχει δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. Α’ 136.

Με το συγκεκριμένο άρθρο αντικαταστάθηκε διάταξη του ν.4354/2015 και συγκεκριμένα ορίστηκε:

“Άρθρο 28

Μισθολογικές διατάξεις

Η περ.β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4354/2015 (Α’ 176), ως προς το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης των προϊσταμένων εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

« … κκ) Προϊστάμενοι … νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ » “.

Προηγουμένως η εν λόγω διάταξη, ως ίσχυε, όριζε το επίδομα σε « εκατόν πενήντα (150) ευρώ ».

Ολόκληρος ο νέος Νόμος 4823/2021

airetos