Απαιτούμε την εξαίρεση των σωματείων από την υποχρέωση τήρησης του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει σε λειτουργία το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που συσχετίζει τις επιχειρήσεις με τα φυσικά πρόσωπα που τις ελέγχουν, αλλά δυστυχώς σ’ αυτό περιλαμβάνονται και τα σωματεία.

Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι μια πλατφόρμα στην οποία αναρτώνται τα στοιχεία των μετόχων εταιρειών ή, όπως έχει νομοθετηθεί στη χώρα μας, όλων των νομικών προσώπων. Δυστυχώς υπόχρεα είναι και τα εργατικά σωματεία τα οποία στα μάτια της ΝΔ προφανώς εξισώνονται με Ανώνυμες Εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό φορτώνεται στα σωματεία μια ακόμα υποχρέωση και ένα δυσβάστακτο διοικητικό κόστος, ειδικά σε όσα από αυτά δεν διαθέτουν πόρους και προσωπικό για την ενημέρωση και τήρηση της υποχρέωσης.

Πραγματικά τι ανάγκη εξυπηρετεί η καταχώριση των αναλυτικών στοιχείων των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων, καθώς και των στοιχείων των φυσικών προσώπων που καταχωρούνται στο Μητρώο, όπως: ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού ταυτοποίησης, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας (χώρα διαμονής, οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλ. σταθερό, τηλ. κινητό, fax, e-mail), πέρα από το φακέλωμα των συνδικαλιστών;

Από τον Ιούλιο, όπως προβλέπεται, ο καθένας θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο ως προς τα στοιχεία που αφορούν στο ονοματεπώνυμο, την υπηκοότητα και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Πραγματικά ποιον ωφελεί τα στοιχεία των μελών των Δ.Σ. όλων των σωματείων να είναι άμεσα προσβάσιμα σε όλους σε μια εφαρμογή στο διαδίκτυο;

Με δεδομένο ότι πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία πραγματικά ανήκει ή τα οποία πραγματικά ελέγχουν μία εταιρική οντότητα και ότι τα σωματεία ανήκουν στα μέλη τους, είναι λάθος το κράτος και η κυβέρνηση της ΝΔ να τα συμπεριλαμβάνουν στους υπόχρεους.

Διατυπωμένος δε στόχος της κοινοτικής οδηγίας (2015/849/ΕΕ) , όπως διατυπώνεται στο σκεπτικό της, στην οποία βασίστηκε ο νόμος, είναι η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες των μετόχων των εταιρειών. Η δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τον πραγματικό δικαιούχο επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο των πληροφοριών από την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του Τύπου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και συμβάλλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης, στην ακεραιότητα των επιχειρηματικών συναλλαγών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Είναι απορίας άξιον τι σχέση μπορεί να έχουν τα εργατικά σωματεία με επιχειρηματικές συναλλαγές και ποιο σκοπό πραγματικά εξυπηρετεί η νέα αυτή υποχρέωση που επιβάλλεται στα συνδικάτα. Μόνο μια κυβέρνηση που εχθρεύεται τα σωματεία θα τα εξίσωνε ως προς αυτή την υποχρέωση με επιχειρήσεις και μάλιστα ανώνυμες.

Με δεδομένο ότι τα χρηματικά πρόστιμα που προβλέπονται είναι εξοντωτικά και ξεκινούν από τα 5.000 ευρώ, π.χ. για την μη ενημέρωση στοιχείων του Μητρώου ή την εκπρόθεσμη ενημέρωση, με την μη εξαίρεση των σωματείων από την υποβολή των σχετικών στοιχείων θα μπει λουκέτο στα σωματεία. Με τον τρόπο αυτό μπαίνει ένας ακόμα κόφτης στα σωματεία και την δράση τους. Τα σωματεία δεν είναι σταθερές επιχειρηματικές δομές. Κάνουν εκλογές, αλλάζουν συχνά διοικήσεις, δεν είναι και δεν οφείλουν να είναι πάντα τα μέλη των διοικήσεων τους εξοικειωμένα με διοικητικές διαδικασίες.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, αφού νομοθέτησε το ΓΕΜΗΣΟΕ σε μια προσπάθεια να αποκτήσει το έλεγχο στη λειτουργία των σωματείων θεσπίζοντας μια αρνητική διάκριση γι’ αυτά και μόνο γι’ αυτά, συνεχίζει την επίθεση της με το να μην τα εξαιρεί από την υποχρέωση τήρησης του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων που καμία σχέση δεν έχει με τους σκοπούς λειτουργίας τους.

Απαιτούμε να μην περιλαμβάνονται τα εργατικά σωματεία στους υπόχρεους.

Να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο σε κανένα εργατικό σωματείο.

Τα σωματεία δεν είναι επιχειρήσεις!