Ανεξάρτητη αρχή η Επιθεώρηση Εργασίας; Χαρακτηριστικά και Αποστολή των Ανεξάρτητων Αρχών

Του Βασίλη Τραινόπουλου

Χαρακτηριστικά και Αποστολή των Ανεξάρτητων Αρχών

Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η ενδοδιοικητική ανεξαρτησία τους: Είναι μεν ενταγμένες στο νομικό πρόσωπο του Κράτους, όχι όμως και στη διοικητική ιεραρχία, δηλαδή δεν υπάγονται σε ιεραρχικό έλεγχο εκ μέρους του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού. Με άλλα λόγια, η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και οι πράξεις που εκδίδουν δεν υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας (πολλώ δε μάλλον σε έλεγχο σκοπιμότητας) από τον Υπουργό. Περαιτέρω, τα μέλη τους διαθέτουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.(παρατήρηση 1)

Η προσωπική ανεξαρτησία εκδηλώνεται στον διορισμό τους βάσει διαδικασίας που παρέχει εγγυήσεις αδιάβλητης κρίσης, στην πρόβλεψη ορισμένης θητείας και στη διασφάλιση αντίστοιχης στοιχειώδους οικονομικής ανεξαρτησίας.

Η λειτουργική ανεξαρτησία έγκειται στη μη υπαγωγή τους στον ιεραρχικό έλεγχο ή στη διοικητική εποπτεία του Δημοσίου, ούτε φυσικά σε εντολές, διαταγές, οδηγίες ή παρεμβάσεις κάθε τύπου.

Ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά, διαφέρουν από τις αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες (Εθνικό Τυπογραφείο, Γενικό Λογιστήριο). Τέλος, οι ανεξάρτητες αρχές διαθέτουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, δηλαδή δικό τους προσωπικό και ιδιαίτερο προϋπολογισμό.(παρατήρηση 2)

Από τα στοιχεία που παρουσιάζει το σχέδιο νόμου φαίνεται ότι προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία περιορισμένη θητεία κ.λ.π έχουν ο διοικητής και τα μέλη του ΔΣ ΜΟΝΟ.(παρατήρηση1). Οι πρώην επιθεωρητές εργασίας απλά αποτελούν το προσωπικό της εν λόγω ανεξάρτητης αρχής(παρατήρηση2). Δεν υπάρχουν αναφορές περί αντίστοιχης ανεξαρτησίας επιθεωρητών, δεν υπάρχουν καν διακρίσεις κοινωνικών και τεχνικών επιθ/των. Είναι άλλο το ΣΕΠΕ και οι Επιθεωρητές εργασίας να αποτελούν ανεξάρτητη αρχή και είναι άλλο ο Διοικητής και το Δ.Σ να αποτελούν ανεξάρτητη αρχή ενώ το ΣΕΠΕ (άραγε και οι Επιθεωρητές Εργασίας καταργούνται?).

Ακόμη και αν κάποιος βλέπει καλές προθέσεις στο σχέδιο νόμου, γιατί δεν υπάρχουν στο σχέδιο νόμου άρθρα που διασφαλίζουν τους Επιθεωρητές Εργασίας και το έργο τους? Διατάξεις π.χ που να περιορίζουν την ανέλεγκτη κρίση του διοικητή όσο αφορά την τοποθέτηση του προσωπικού και να ορίζουν ότι όλοι οι επιθεωρητές εργασίας θα συνεχίσουν να έχουν αντίστοιχα καθήκοντα επιθεωρητή εργασίας κατά την 81Δ.Σ.Ε.

ο Βασίλης Τραιανοπουλος είναι ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών σχέσεων