ΥΠΕΣ: Διευκρινίσεις για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας (εγκύκλιος)

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης για τη συνέχιση της δυνητικής αργίας παρέχει το ΥΠΕΣ μέσω νέας εγκυκλίου.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εσωτερικών ζητείται από τα «αρμόδια διοικητικά όργανα να υποβάλλουν τα σχετικά ερωτήματα και τα στοιχεία που ενδεχομένως απαιτείται να υποβληθούν στα πειθαρχικά συμβούλια πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι πριν την πάροδο ενός έτους από τη θέση των υπαλλήλων σε δυνητική αργία».

εδώ η εγκύκλιος

Ειδικότερα:

Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1α
του άρθρου 53 του ν.4674/2020, προβλέπεται ότι το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει για τη συνέχιση ή
μη της δυνητικής αργίας, κατόπιν ερωτήματος του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, εντός
τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την πάροδο ενός (1) έτους από τη θέση σε αργία,
άλλως η αργία αίρεται. Με την ως άνω αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ. 14540/23-7-2020 εγκύκλιο
της Υπηρεσίας μας επισημάνθηκε ότι επειδή το πειθαρχικό συμβούλιο γνωμοδοτεί κατόπιν
σχετικού ερωτήματος του αρμόδιου διοικητικού οργάνου, προς αποφυγή υπέρβασης της
προβλεπόμενης προθεσμίας και αυτοδίκαιης άρσης της αργίας συνεπεία αυτής, το αρμόδιο
διοικητικό όργανο υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη
υποβολή του σχετικού ερωτήματος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου αφενός να είναι δυνατή η τήρηση της
ανωτέρω αποκλειστικής τρίμηνης προθεσμίας από τα πειθαρχικά συμβούλια και αφετέρου
να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στα πειθαρχικά συμβούλια ώστε να εξετάσουν και να
διαμορφώσουν ασφαλή κρίση επί των ερωτημάτων για συνέχιση ή μη της δυνητικής αργίας,
χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των υπαλλήλων για κλήση σε προηγούμενη ακρόαση,
παρακαλούνται τα αρμόδια διοικητικά όργανα να υποβάλλουν τα σχετικά ερωτήματα και τα
στοιχεία που ενδεχομένως απαιτείται να υποβληθούν στα πειθαρχικά συμβούλια πριν από
την έναρξη της προβλεπόμενης τρίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι πριν την πάροδο
ενός έτους από τη θέση των υπαλλήλων σε δυνητική αργία.

πηγή