24η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η Αριθμ.
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/05.03.2021 (ΦΕΚ Β΄ 895) ΚΥΑ με θέμα «Αντικατάσταση της υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/03.03.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00
έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843)».


Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής
επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου). Ειδικότερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαρ. 1Β της παρ. 1 του άρ. 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που
αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται για όλα τα επίπεδα επιδημιολογικής
επιβάρυνσης εκ νέου τα εξής:
(…)
Α/Α
ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση


Τα ως άνω προβλεπόμενα μέτρα είναι τα ίδια και για τα δύο προβλεπόμενα επίπεδα
επιδημιολογικής επιβάρυνσης και δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτά που ίσχυαν ήδη.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-2-2021 32η
εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4).
Υπενθυμίζεται δε ότι σύμφωνα με τη διάταξη της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της ως άνω
ΚΥΑ βεβαίωση κίνησης δεν χορηγείται σε υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως
λόγω του ότι βάσει του πλάνου εργασιών του φορέα παρέχει εργασία εξ αποστάσεως ή
απουσιάζει με ειδική ή άλλη άδεια.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών,
http://www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Οδηγίες COVID
19».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ