Δημόσιο – Αυξάνουν έως τρεις φορές τα όρια των απευθείας αναθέσεων

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης ανεβαίνει το όριο απευθείας αναθέσεων από 20.000 ευρώ σήμερα στις 30.000 ευρώ

Ευκολότερες γίνονται οι απευθείας αναθέσεις στο Δημόσιο, καθώς αυξάνονται έως τρεις φορές τα όριά τους. Με νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή, αυξάνεται το όριο απευθείας αναθέσεων από 20.000 ευρώ σήμερα στις 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα.

Με το νομοσχέδιο περικόπτεται στο ήμισυ το όριο βάσει υποχρεωτικής χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Πριν δε την κατακύρωση – ανάθεση της σύμβασης, αυτή θα πρέπει να αναρτάται επί πενθήμερο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να λάβει γνώση ποιος θα την αναλάβει, και με το ύψος του τιμήματος.

Οι κυριότερες μεταβολές που επέρχονται είναι:

Για να επιτραπεί προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης πρέπει να είναι κάτω των 30.000 ευρώ αντί 20.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, σήμερα.

Επιτρέπεται σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 ευρώ κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς και άνω των 60.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ κατόπιν πρόσκλησης προς όλους τους οικονομικούς φορείς.

Μειώνεται σε 30.000 ευρώ από 60.000 ευρώ η εκτιμώμενη αξία δημοσίων συμβάσεων με υποχρεωτική χρήση Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με οριζόμενες εξαιρέσεις.

Αυξάνεται σε άνω των 2.500 ευρώ, από 1.000 ευρώ, η εκτιμώμενη αξία συμβάσεων για τις οποίες συλλέγονται, γίνεται επεξεργασία και δημοσιοποιούνται στοιχεία από το ΚΗΜΔΗΣ.

Το ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ή τμήµατός της βάσει του οποίου παρέχεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» από τον ανάδοχο ορίζεται σε 4% για προμήθειες και υπηρεσίες και σε 5% για έργα και μελέτες, αντί ενιαίου 5% επί της αξίας της σύμβασης που ισχύει σήμερα.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν «εγγύηση καλής εκτέλεσης» για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 30.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ σήμερα.

Το ύψος για την παροχή «εγγύησης καλής λειτουργίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Αυξάνεται από 10 σε 20 ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία εντός της οποίας οι οικονομικοί φορείς καλούνται να εξηγήσουν τιμή ή κόστος προσφορών τους που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, αγαθά ή υπηρεσίες.

Για προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά, εντός εικοσαημέρου.

πηγή