Να επικυρωθεί η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 190 για τη σεξουαλική παρενόχληση και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας

Αίτημα του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας να επικυρωθεί η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 190 για τη σεξουαλική παρενόχληση και την παρενόχληση έχει αποσταλεί στον Πρόεδρο της Βουλής, στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και ΑΔ, στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων, στους αρμόδιους Υπουργούς στα Υπουργεία, Δικαιοσύνης, Εργασίας, Εξωτερικών καθώς και  στη ΓΓΟΠΙΦ.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή :

Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ΣΔΓ υπέβαλε στην Κυβέρνηση αίτημα για την εισαγωγή στη Βουλή προς συζήτηση και την επικύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση.

Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 190 σχετικά με την εξάλειψη της Βίας και της παρενόχλησης στο χώρο της εργασας¹ και η Σύστασης 206 υιοθετήθηκαν από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας στις 21 Ιουνίου 2019 με εντυπωσιακά μεγάλη
πλειοψηφία.

Η ΔΣΕ 190 είναι εξαιρετικά σημαντική αφενός γιατί αποτελεί την πρώτη διεθνή σύμβαση,  που  ρητά αναγνωρίζει το  δικαίωμα σε  εργασία χωρίς βία και παρενόχληση και Αφετέρου γιατί αναγνωρίζει την σεξουαλική παρενόχληση και
την παρενόχληση λόγω φύλου στην εργασία ως μορφές έκφυλης Βίας, που επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες. Καλύπτει τη βία και την παρενόχληση όχι μόνον στον χώρο εργασίας αυτόν καθαυτόν, αλλά και σε κάθε χώρο ή περίσταση, που σχετίζεται με την εργασία. Αναγνωρίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία, όπου απασχολείται το 61% των εργαζομένων παγκοσμίως. Ρυθμίζει για πρώτη φορά τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής Βίας στον κόσμο της εργασίας. Υπό την έννοιά αυτή, αποτελεί πρόοδο σε σχέση με το σχετικό ενωσιακό κεκτημένο.

Το αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2020 τα Κράτη-Μέλη της ΔΟΕ οφείλουν να υποβάλουν στα νομοθετικά τους σώματα τη ΔΣΕ 190 και τη Σύσταση 206 με σαφείς και Αιτιολογημένες κυβερνητικές προτάσεις προκειμένου αφενός να αποφασιστεί η επικύρωση της Σύμβασης (ή τουλάχιστον να προετοιμαστεί το έδαφος προς τούτο) και η εφαρμογή της Σύστασης, αφετέρου δε να ενημερωθεί η κοινή γνώμη. Τυχόν «βουβή κατάθεσήª τους αποτελεί καταστρατήγηση των υποχρεώσεών τους².  Μέχρι το Νοέμβριο 30 χώρες τις είχαν υποβάλει στα εθνικά τους Κοινοβούλα, όχι όμως και η Ελλάδα. Τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να γνωστοποιήσουν την ως άνω υποβολή στον Γενικό Διευθυντή του ΔΓΕ καθώς και στις πιο  αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων προκειμένου οι τελευταίες να έχουν τη δυνατότητα υποβάλουν παρατηρήσεις για  τον τρόπο,  με  τον  οποίο  οι  κυβερνήσεις εκπληρώνουν τις  σχετικές υποχρεώσεις τους.

Η επικύρωση της ΔΣΕ 190 από τα Κράτη-Μέλη της ΔΟΕ δεν αποτελεί απλώς συμμόρφωση προς ένα διεθνές consensus, που επιτεύχθηκε με εντυπωσιακή πλειοψηφία, αλλά μία ευκαιρία για πραγμάτωση του διεθνούς κεκτημένου για την καταπολέμηση της έκφυλης Βίας στην εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 παροτρύνει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. προς τούτο. Η επικύρωση της ΔΣΕ 190 έχει καταστεί ακόμη πιο επίκαιρη και σημαντική για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και την ανάκαμψη από την κρίση: η ΔΟΕ επισημαίνει 12 λόγους προς τούτο³ .

Ενόψει   των   ανωτέρω   καθώς   και   της   δραματικής   αύξησης   των κρουσμάτων βίας σε βάρος των γυναικών και στην Ελλάδα, ζητάμε την άμεση  και  εμπρόθεσμη  συμμόρφωση  της χώρας  μας  στις ως άνω διεθνείς και ενωσιακές υποχρεώσεις της και την επικύρωση της ΔΣΕ 190.