Χθες επίσης δημοσιεύτηκε μια ακόμα απόφαση που δικαιώνει τόσο τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη νομίμως προκυρηθχείσα απεργία αποχή από την αξιολόγηση όσο και τα συνδικαλιστικά όργανα που προκήρυξαν την απεργία.   

Σύμφωνα με την  απόφαση ΔιοικΕφΑΘ (Ακυρ) 559/20 : Αποκλεισμός του αιτούντος από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων, με την αιτιολογία ότι αυτός υπαιτίως δεν είχε προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του – Ισχυρισμός αιτούντος ότι δεν προέβη στην ως άνω αξιολόγηση, λόγω της συμμετοχής του σε κηρυχθείσα απεργία. Ενόψει της συνταγματικής προστασίας του δικαιώματος της απεργίας και του τεκμηρίου νομιμότητας αυτής, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η μη εκπλήρωση από μέρους του της υποχρέωσης αξιολόγησης, δεν κωλύει τη συμμετοχή του στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων, όταν αυτό οφείλεται στη συμμετοχή του σε απεργιακή κινητοποίηση. Κρίνεται λοιπόν ότι η παράλειψη του αιτούντος οφειλόμενη στη συμμετοχή του στην απεργία, δεν εκώλυε τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής του ιδίου ως Προϊσταμένου, όπως, μη νομίμως, κρίθηκε με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις. Δεκτή η αίτηση.

Δείτε εδώ την απόφαση