Βεναρδάκης – Το νομοσχέδιο του Υπ. Μετανάστευσης εισάγει αντισυνταγματικές ρυθμίσεις και είναι προσβολή για την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου

Σχετικά με το κατατεθέν πριν λίγα 24ωρα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υπό τον τίτλο «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2636/2019, (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις», ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Αθήνας, πρώην Υπουργός Επικρατείας και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ.Βερναρδάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης επιχειρεί να εισάγει στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση ένα ιδιότυπο καθεστώς «εξαιρέσεων» από τις συνταγματικές αρχές, το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο και τους νόμους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο:

α) εισάγει διακριτό μισθολόγιο για τους υπαλλήλους του Υπουργείου, μέσω της καθιέρωσης ειδικού επιδόματος, κατά παράβαση του Ενιαίου Μισθολογίου του δημόσιου τομέα (άρθρο 47), ξαναγυρνώντας την ελληνική διοίκηση στις αλήστου μνήμης εποχές των μισθολογίων ανά Υπουργείο και Υπουργό.

β) εισάγει σύστημα αποσπάσεων ή μετακινήσεων έξω από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του δημόσιου Τομέα που εφαρμόζεται στο δημόσιο (άρθρο 48), ξαναγυρίζοντας την ελληνικής δημόσια διοίκηση στις αλήστου μνήμης εποχές των ενδο-πελατειακών ρυθμίσεων.

γ) εισάγει την καταφανώς αντισυνταγματική και παράνομη πρακτική της ανάληψης θέσης ευθύνης σε επίπεδο Διεύθυνσης από «μετακλητό υπάλληλο» που διορίζεται έξω από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης και του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου. Μετά την προ ολίγων ημερών ίδρυση της Τεχνικής Υπηρεσίας σε επίπεδο Διεύθυνσης με τροπολογία της τελευταίας ώρας, στο τωρινό νομοσχέδιο εισάγεται και η σύσταση Νομικής Υπηρεσίας σε επίπεδο Διεύθυνσης με πρόσληψη μετακλητού υπαλλήλου ως Διευθυντού (άρθρο 52).

δ) Η σύσταση μέσα στο οργανισμό του Υπουργείου Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας, εξαρτώμενη άμεσα από τον υπουργό, αποτελεί καινοφανή πρακτική δεδομένης της νομικής υποστήριξης που παρέχει παγίως στη Διοίκηση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η υπηρεσία αυτή θα μπορεί να παρακάμπτει το ΝΣΚ, έτσι ώστε να μην υφίσταται έλεγχος και να παρέχει ενδεχομένως «νομική κάλυψη» στις αυθαίρετες πράξεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

ε) Το νομοσχέδιο εισάγει την πρόσληψη μετακλητών υπαλλήλων ακόμα και στο επίπεδο Διεύθυνσης του Υπουργείου. Στη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας προβλέπονται οκτώ θέσεις μετακλητών, περισσότερες από όσες προβλέπονται σε γραφεία υφυπουργών ή γενικών γραμματέων Υπουργείων!! Θέσεις μετακλητών προβλέπονται στη Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας (άρθρο 52), στα γραφεία Διοικητή και Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και ταυτοποίησης, στο γραφείο Προϊσταμένου της Αρχής Προσφυγών (άρθρο 53), στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων (άρθρο 54). Πρόκειται για το πρώτο «ιδιωτικό» Υπουργείο στη χώρα, οργανικές δομές και θέσεις του οποίου στελεχώνονται από μετακλητούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  έξω από τη δημοσιοϋπαλληλική δομή και το δημοσιϋπαλληλικό δίκαιο.

στ) Με το άρθρο 55 προβλέπεται η εγγραφή ειδικής πίστωσης απόρρητων εθνικών αναγκών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πρότυπο αντίστοιχης του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα ποσά διατίθενται με απόφαση του υπουργού «και μετά από γνώμη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών» που ελέγχει ο ίδιος. Οι δαπάνες αυτές που προορίζονται τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό, ενέχουν τον χαρακτήρα απορρήτου και δεν αποδίδεται λογαριασμός, δεν δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ούτε αναρτώνται σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα ή πλατφόρμα.

Μετά από ένα εξάμηνο επιβάλλεται επί ποινή πειθαρχικού παραπτώματος για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους όσο και για τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων, η καταστροφή όλων των παραστατικών εγγράφων της δαπάνης και «κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου». Προκλητικά θεσμοθετείται το καθεστώς καταστροφής δημοσίων εγγράφων!!

ζ) Με το άρθρο 56 στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου καθιερώνεται η κατά παρέκκλιση παράκαμψη της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Παρατείνεται η προθεσμία εντός της οποίας οι αρμόδιοι φορείς προβαίνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, κυρίως στους τομείς που σχετίζονται «με την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση, μετατροπή και λειτουργία των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου». Και βέβαια «να συνάπτουν με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων», σε περίπτωση αύξησης των προσφυγικών ροών.

Συμπερασματικά, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

α) επιχειρείται η στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών από μετακλητούς υπαλλήλους και μάλιστα ως διευθυντικών στελεχών, με την κατάληψη θέσεων εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας,

β) καταστρατηγούνται οι αρχές της αξιοκρατικής επιλογής, της διαφάνειας και της ισότητας, καθώς και του κράτους δικαίου

γ) επιχειρείται η βαθμιαία μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων στις δομές των δημοσίων υπηρεσιών προκειμένου να αυξάνεται αντίστοιχα το προσωπικό, του οποίου την πρόσληψη και την απομάκρυνση αποφασίζει κατά βούληση και ανέλεγκτα και

δ) νομιμοποιείται μία διαδικασία ανάθεσης έργων και προμηθειών, χωρίς προκήρυξη και με τη μέθοδο της «διαπραγμάτευσης».

Οι παραπάνω ενέργειες φαίνεται ότι θα επιχειρηθεί να εφαρμοστούν ευρέως στη δημόσια διοίκηση για να καλύψουν την νέα λεηλασία που επιχειρεί η παλινορθωθείσα διαπλοκή. Συνιστούν προσβολή για την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου και θέτουν σειρά ερωτημάτων σχετικά με την νομιμότητα ενεργειών που αφορούν στις Δημόσιες Συμβάσεις και σίγουρα αποτελούν παραβιάσεις του Δημοσίου Δικαίου και ελέγχονται για την αντισυνταγματικότητά τους.

Πηγή: libre.gr