Το Outsourcing  από την πίσω πόρτα ανατίθεται στη Deloitte η διαχείριση των δωρεών για τον κορωνοϊό

Τι κι αν η  πανδημία ανέδειξε την  σημασία του Δημόσιου Συστήματος   Υγείας και την ανάγκη στήριξης του.

Τι κι αν κυβερνητικά στελέχη μας καλούν να χειροκροτήσουμε τους Γιατρούς και τους Νοσηλευτές των Δημόσιων Νοσοκομείων, τους οποίους χαρακτηρίζουν ως ήρωες.

Μέσα στην πρωτόγνωρη αυτή υγειονομική κρίση η  κυβέρνηση επιλέγει  το Outsourcing  και στη διαχείριση των δωρεών για τον κορωνοϊό .

Όπως ενημερωθήκαμε  πάλι από διαρροή στην εφημερίδα naftemporiki.gr ανατίθεται στη Deloitte η διαχείριση των δωρεών για τον κορωνοϊό γιατί σύμφωνα με το δημοσίευμα:

Επειδή  εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα, ολοένα και περισσότερο αναδύονται στην αφρό της ημερήσιας ειδησεογραφίας πράξεις εθελοντικής προσφοράς από μια σειρά επιχειρήσεων και επιχειρηματιών.

Η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας αξίωσαν τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα,  της συμβουλευτικής εταιρείας Deloitte εν προκειμένω.  Οπότε αν  μία επιχείρηση θελήσει να προσφέρει τον… οβολό της, καλείται να απευθυνθεί όχι στο υπουργείο Υγείας ή κάποιον άλλο κρατικό φορέα, αλλά απευθείας στη Deloitte, η οποία έχει αναλάβει το σχετικό έργο.

Μαθαίνουμε ότι ο  δωρητής έρχεται σε επικοινωνία με το υπουργείο Υγείας ή με συγκεκριμένο στέλεχος της Deloitte και αφού υπάρξει ενημέρωση για το ύψος και το είδος της δωρεάς, ακολουθεί η τυπική έγκριση από το αρμόδιο όργανο του υπουργείου Υγείας.

Στη συνέχεια, η Deloitte αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της απαιτούμενες μεσολάβησης ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση της δωρεάς.

Ωραία πράγματα μαθαίνουμε δηλαδή όπως το ότι η έγκριση από το αρμόδιο όργανο είναι απλά τυπική διαδικασία που ουδεμία σχέση δεν έχει με την διαφάνεια ή την  αξιοποίηση του συνόλου της δωρεάς. Ωραιότερα βέβαια είναι αυτά που  δεν μαθαίνουμε όπως το  πως θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια η λογοδοσία και ο δημόσιος έλεγχος αυτής της  διαδικασίας Outsourcing. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έλεγχο των Δημόσιων Νοσοκομείων από μια Ελεγκτική  εταιρία αφού αυτή θα καθορίζει που και πως θα χρησιμοποιηθεί η δωρεά  και την εκχόρηση μιας αρμοδιότητας του δημοσίου σε ιδιώτες που ακόμα και αν τώρα διαφημίζουν ότι είναι «προσφορά» αυτή τη δουλειά  την κάνει  έως σήμερα το δημόσιο χωρίς καμία δαπάνη.

Ποίος ο λόγος η Ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο υγείας να αξιώσουν την συνδρομή του ιδιωτικού τομέα από την στιγμή που με  διάταξη  του 2018 επιτρέπεται  στους δημόσιους φορείς να δεχθούν δωρεές από ιδιώτες,  και να τις υλοποιήσουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, επιταχύνοντας έτσι τις διαδικασίες ολοκλήρωσης μιας δωρεάς;

Η διάταξη αυτή και συγκεκριμένα το άρθρο 55* του 4557/2018 , ΦΕΚ 139/Α/30-7-2018(το παραθέτουμε στο τέλος του άρθρου) αναφέρει ότι συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημόσιου τομέα για την υλοποίηση δωρεών από ιδιώτες, στο εξής θα ρυθμίζονται αποκλειστικά από τη σχετική σύμβαση δωρεάς μεταξύ του δωρητή και του δημόσιου φορέα και θα εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Το ότι κάποιοι διαφημίζουν ότι η deloitte θα κάνει την δουλειά δωρεάν δεν μας εφησυχάζει καθόλου.  Τελικά κάποιοι αντιμετωπίζουν την υγειονομική κρίση ως ευκαιρία για την επιτάχυνση των συμπράξεων ιδιωτικού δημοσίου.

* Άρθρο 55  του ΦΕΚ 139/Α/30-7-2018

Μετά το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) προστίθεται άρθρο 3Α, ως εξής:

«Άρθρο 3Α

Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα

1. Συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για την υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς, δεν θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφόσον στη σύμβαση δωρεάς που καταρτίζεται μεταξύ του ιδιώτη (εφεξής «Ο δωρητής») και του φορέα του δημοσίου τομέα (εφεξής «Ο δωρεοδόχος»), καθορίζονται τα εξής:

α. Το αντικείμενο της δωρεάς, αγαθό, υπηρεσία ή έργο. Σε περίπτωση που η δωρεά περιλαμβάνει αναλώσιμα υλικά ή κόστος συντήρησης θα αναφέρεται ρητά το χρονικό διάστημα για το οποίο ο δωρητής αναλαμβάνει την κάλυψη αυτών των εξόδων.

β. Η δαπάνη, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον δωρητή.

γ. Η διαδικασία της εκ μέρους του δωρεοδόχου υπόδειξης στον δωρητή του οικονομικού φορέα, ο οποίος κρίνεται ο πλέον κατάλληλος για την εκπλήρωση του αντικειμένου της δωρεάς, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας. Προς το σκοπό αυτόν, ο δωρεοδόχος συγκροτεί επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι αρμόδιοι εκπρόσωποί του, καθώς και εκπρόσωπος ή εμπειρογνώμονας εκ μέρους του δωρητή, εφόσον ο δωρητής το κρίνει απαραίτητο. Έργο της επιτροπής είναι, ενδεικτικά:

αα) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών,

ββ) η τυχόν προσθήκη κριτηρίων τεχνικής καταλληλόλητας ή επαγγελματικής ικανότητας ή οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας,

γγ) η έρευνα αγοράς και η υποβολή στον δωρητή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών,

δδ) η υποβολή συγκριτικών στοιχείων τιμών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον ζητηθεί από τον δωρητή,

εε) η εφαρμογή κανόνων ακεραιότητας,

στστ) η εξέταση των προσφορών με σκοπό την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας και καταλληλότερης για τους σκοπούς της δωρεάς προσφοράς,

ζζ) ειδικά για τις περιπτώσεις δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, η πρόβλεψη για υποχρέωση του οικονομικού φορέα σε υποβολή προσφοράς, η οποία να καλύπτει τη συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του λειτουργικού κύκλου ζωής του εξοπλισμού, όπως αυτός θα ορισθεί από τον δωρεοδόχο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας και τα πρωτόκολλα ελέγχου του κατασκευαστή,

ηη) η επανάληψη της διαδικασίας, σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος, εφόσον ζητηθεί από τον δωρητή.

δ. Η υποχρέωση του δωρητή να εγκρίνει ή να απορρίψει τον επιλεγέντα από την επιτροπή οικονομικό φορέα.

ε. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να συνάψει τη σύμβαση με τον οικονομικό φορέα, για λογαριασμό του δωρητή, προς εκπλήρωση του σκοπού της δωρεάς.

στ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να παραλάβει το αντικείμενο της δωρεάς και η διαδικασία παραλαβής και τυχόν θέσης του σε λειτουργία.

ζ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να παραλάβει τα σχετικά τιμολόγια και λοιπά παραστατικά, τα οποία ο οικονομικός φορέας εκδίδει στο όνομα του δωρεοδόχου και η πρόβλεψη ότι επί των τιμολογίων αυτών αναγράφεται ότι θα εξοφληθούν από τον δωρητή, με μνεία της παρούσας διάταξης.

η. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να ειδοποιεί τον δωρητή αμελλητί για την τμηματική ή οριστική παραλαβή του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική σύμβαση με τον οικονομικό φορέα και να υποβάλει το ανάλογο αίτημα πληρωμής προς τον δωρητή.

θ. Η υποχρέωση του δωρητή, εφόσον πληρούνται τα όσα προβλέπονται στη σύμβαση με τον οικονομικό φορέα, καθώς και στη σύμβαση δωρεάς, να εξοφλήσει το οικονομικό αντάλλαγμα απευθείας προς τον οικονομικό φορέα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική σύμβαση. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εκδώσει εξοφλητική απόδειξη στο όνομα του δωρεοδόχου, η οποία θα αναφέρει ότι η εξόφληση έγινε από τον δωρητή κάνοντας μνεία στην παρούσα διάταξη.

2. Για τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις διαδικασίες και τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών. Έναντι του οικονομικού φορέα δεν θεμελιώνεται οποιαδήποτε ευθύνη του δωρεοδόχου – δημόσιου φορέα.

3. Κάθε σύμβαση δωρεάς μεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου, οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και η εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων που εκδίδονται αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο δωρεών.».