Έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων

Αρχικά, ένα φυσικό πρόσωπο από το επισπεύδον υπουργείο, αναλαμβάνει τον ρόλο του εισηγητή. Αφού συντάξει το κείμενο της ΚΥΑ, την υπογράφει και την προωθεί στον προϊστάμενό του. Ο προϊστάμενος εξετάζει τα περιεχόμενα του εγγράφου. Στην περίπτωση που υπάρξουν σχόλια, παρατηρήσεις ή/και αλλαγές, το έγγραφο επιστρέφεται στον εισηγητή για διόρθωση. Μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων, το έγγραφο αποστέλλεται υπογεγραμμένο πάλι στον προϊστάμενο. Αν ο προϊστάμενος συμφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, το υπογράφει και με την σειρά του το προωθεί στον ανώτερό του. Ακολουθώντας αυτή την διαδικασία, το έγγραφο με τις υπογραφές των υπεύθυνων υπαλλήλων του επισπεύδοντος υπουργείου καταλήγει στον υπουργό.
Ο υπουργός, εφόσον συμφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου Το υπογράφει καιτο προωθεί στους υπουργούς των συνυπογραφόντων υπουργείων.

 

Οι υπουργοί που συνυπογράφουν την ΚΥΑ εξετάζουν με τη βοήθεια των υπηρεσιών τους το κείμενο της ΚΥΑ. Μέσα από την επισκόπηση αυτή του εγγράφου στο εκάστοτε υπουργείο προκύπτει ένα σύνολο σχολίων και διορθώσεων ακολουθούμενα από τις υπογραφές των προσώπων που προέβησαν στο σχολιασμό.

 

Στην περίπτωση που ο Υπουργός που συνυπογράφει την ΚΥΑ έχει σοβαρές παρατηρήσεις ή διορθώσεις επί του κειμένου, τότε επιστρέφεται στον επισπεύδοντα Υπουργό ανυπόγραφο με τα σχόλια, ο εισηγητής ενσωματώνει εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επισπεύδοντος Υπουργού τα σχόλια και στη συνέχεια επαναπροωθείται το σχέδιο.

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαφωνιών, μπορεί να γίνει τηλεφωνική συνεννόηση σε επίπεδο Υπουργών ή υπηρεσιακών για την επίλυση του προβλήματος. Επίσης, συνηθίζεται, για σύνθετα θέματα, να δημιουργείται ομάδα εργασίας η οποία επεξεργάζεται το κείμενο.

 

Στην τελική φάση, το έγγραφο συνοδευόμενο από τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις υπογραφές των υπευθύνων, υπογράφεται από τον υπουργό καιαποστέλλεται στον υπουργό του επισπεύδοντος υπουργείου. Αυτός με την σειρά του προωθεί το έγγραφο μαζί με τις παρατηρήσεις και τις υπογραφές, το οποίο ονομάζεται σχέδιο της ΚΥΑ, στον εισηγητή της ΚΥΑ. Ο εισηγητής συντάσσει ένα κείμενο το οποίο αποτελείται από την αρχική έκδοση ενσωματώνοντας τα σχόλια που απέστειλαν τα συνυπογράφοντα υπουργεία, το τελικό σχέδιο ΚΥΑ.

 

Στο τελικό αυτό κείμενο του εισηγητή επισυνάπτεται το αρχικό σχέδιο της ΚΥΑ, που περιλαμβάνει τα σχόλια και τις υπογραφές όσων συμμετείχαν στην διαδικασία δημιουργίας της ΚΥΑ.

 

Ξεκινά ένας δεύτερος γύρος εντός του Υπουργείου καθώς και μεταξύ Υπουργών. Αυτή τη φορά, κάθε Υπουργός υπογράφει το σχέδιο ΚΥΑ και προωθείται στον επόμενο Υπουργό για υπογραφή. Είναι ο 2ος κύκλος των τελικών υπογραφών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την συλλογή όλων των υπογραφών και την αποστολή του υπογεγραμμένου σχεδίου στον εισηγητή.
Τέλος, το έγγραφο της ΚΥΑ βγαίνει σε αντίγραφα τα οποία προωθούνται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.